Gwarancja

 

Zgłaszając reklamację należy poprawnie wypełnić formularz reklamacyjny oraz załączyć dokumentację wraz ze zdjęciami uszkodzonego produktu z instrukcji przesłanej z formularzem. Formularz reklamacyjny po wcześniejszym zgłoszeniu reklamacji zostanie przesłany przez pracownika biura lub można go także pobrać bezpośrednio z naszej strony. 

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji towaru, jest w pierwszej kolejności przesłanie zdjęć wadliwego towaru na adres Sprzedającego. W drugiej kolejności przesłanie wadliwego towaru na adres Sprzedającego. Wszystkie koszty przesyłki produktów reklamowanych rozpatrzonych pozytywnie będą pokryte przez Kupującego.  

W Polsce, zgodnie z ustawa z dn. 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, kupującemu (osobie fizycznej) przysługują 2 lata zgodności towaru z umową, jeśli nie zaznaczono inaczej. W przypadku pozostałych przedmiotów (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) przysługuje 1 rok z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

Na bazę materaca PlantPur Composite udzielamy 30 lat gwarancji. Na bazę materaca PlantPur Composite “Natural” udzielamy 7 lat gwarancji. Na bazę materaca PlantPur Baby udzielamy 5 lat gwarancji. Na materace PlantPur Life udzielamy 5 lat gwarancji. Gwarancja jest liczona od daty zakupu. Do każdego zakupionego towaru dołączamy dowód zakupu lub na życzenie wystawiamy fakturę VAT. Gwarancja nie dotyczy pokrowca oraz pianki materaca nawierzchniowego. Gwarancja obejmuje wady dotyczące materiałów i wykonania następujących elementów materacy: rdzeń materaca (zatopione sprężyny w piance poliuretanowej, pianka wysokoodbojna oraz pianki o zwiększonej gęstości). Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego. 

Zasady gwarancji:

 1. Fabryka Materacy SL Invest, zwana dalej Gwarantem, zapewnia Kupującemu odpowiednią jakość oraz prawidłowe funkcjonowanie swoich produktów przy zachowaniu Zasad Użytkowania gwarancji na okres 2 lat liczony od daty zakupu, widniejącej na paragonie fiskalnych lub fakturze. 
 2. Gwarant udziela odrębnej gwarancji:
 3. Na wkład PlantPur Composite (sprężyny zatopione w pianie) na okres 30 lat,                                                                                                                        - Na wkład PlantPur Composite HR “Natural” (baza materaca) na okres 15 lat,                                                                                                                    - Na wkład PlantPur Baby (baza materaca) na okres 5 lat                                      - Na materace PlantPur Life na okres 5 lat,                                                             - Na wkłady z termoelastycznej ekologicznej pianki PlantPur Visco/HR na okres 2 lat, liczony od daty zakupu widniejącej na paragonie fiskalnym lub fakturze.                                                                                                                  - Na łóżka Kontynentlane na okres 3 lat,                                                                  - Na łóżka tapicerowane z pojemnikiem na pościel na okres 3 lat,                                       
 4. Zgłoszenie reklamacyjne należy przedstawić w formie pisemnej oraz na Formularzu Reklamacyjnym przesyłając na adres Gwaranta.
Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji mogą̨ być realizowane przez Kupującego po przedstawieniu oryginału dowodu zakupu bądź jego duplikatu dostarczonego w dniu dostawy. 
 5. Prawidłowo złożone zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Gwaranta, a decyzja o jego przyjęciu lub odrzuceniu zostanie przekazana w formie pisemnej (listownie lub na adres mailowy, zależnie od formy złożenia reklamacji) Kupującemu w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia Gwarantowi.

 1. Kupujący zobowiązany jest zgłosić wadę niezwłocznie, nie później niż 60 dni od dnia jej wystąpienia lub stwierdzenia. 
 2. Wady ukryte produktu, ujawnione w okresie gwarancji będą naprawiane bezpłatnie, niezwłocznie po otrzymaniu towaru od Kupującego. Gwarant zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia niezbędnych surowców.

 3. Gwarant zobowiązuje się na odebranie wadliwego produktu do Kupującego na własny koszt w ciągu 14 dni roboczych od pozytywnie rozpatrzonego zgłoszenia reklamacyjnego. 
 4. Gwarant nie udostępnia produktu zastępczego na okres naprawy.

 5. Jeżeli produkt ma wadę Kupujący może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 6. W razie uznania reklamacji i wymiany towaru na wolny od wad, Kupujący winien zwrócić reklamowany towar w stanie kompletnym. W przeciwnym bowiem razie Gwarant obciąży nabywcę równowartością̨ brakujących elementów.

 7. Gwarancja obejmuje wady ukryte towaru zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na przeznaczenie i właściwości funkcjonalne.
 8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wyrobu powstałe po jego dostarczeniu i zainstalowaniu przez klienta a w szczególności powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z Zasadami Użytkowania i Konserwacji oraz wszywką na metce) a także wywołane zdarzeniami losowymi niezależnymi od Gwaranta lub przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi wykonanymi samodzielnie przez Kupującego.
 9. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku naturalnego starzenia i zużycia, nieostrożnego przenoszenia i transportu, niewłaściwego użytkowania lub użytkowania do celów innych niż te, do których produkt jest przeznaczony. Gwarancja nie obejmuje szczególnie wad wynikających z uszkodzeń mechanicznych, nieodpowiedniej konserwacji i magazynowania (pleśni powstałej w wyniku użytkowania lub przechowywania w niewłaściwych warunkach). Gwarancja nie obejmuje również wad powstałych w wyniku niefachowej naprawy, dokonywanej przez osobę trzecią niż wskazana przez dostawcę, uszkodzeń będących rezultatem celowego działania bądź zaniedbania przez użytkownika, nieprawidłowego ułożenia materaca, uszkodzenia spowodowanego reakcją chemiczną bądź elektromechaniczną, uszkodzenia powstałe wskutek zalania, uszkodzenia spowodowane nietypowymi warunkami pogodowymi.
 10. Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu użytkownika, jeśli wynika on z niewłaściwego użytkowania towaru.

 11. Gwarancji nie podlega jak poniżej:

 12. przebarwienie pianek poliuretanowych i termoelastycznych które powstaje w naturalnych procesach użytkowania i nie zmienia właściwości użytkowych produktu,

 13. specyficzny zapach pianek stosowanych jako wkład w materacach, wynikający z procesu technologicznego i ulatniający się̨ w miarę̨ użytkowania. Wszystkie komponenty używane w procesie produkcji posiadają atesty bezpieczeństwa. Wyroby nie są szkodliwe dla zdrowia,

 14. odkształcenie materaca do 10% wysokości wkładu bez względu na jego budowę̨, które jest wynikiem normalnego użytkowania i nie stanowi wady ani defektu,
 15. zabrudzenie lub piling na powierzchni pokrowca – powstałe w wyniku jego użytkowania,
 16. zniszczenie produktu w wyniku obciążenia go ciężkimi przedmiotami,

 17. zniszczenie wkładu lub pokrowca materaca w wyniku stosowania niewłaściwego stelaża (niezgodnego z zaleceniami Producenta),
 18. uszkodzenie pokrowca lub wkładu na skutek przechowywania (powyżej 14 dni od dostarczenia) w opakowaniu zewnętrznym i w formie zagiętej lub zrolowanej,
 19. zmiany koloru pianek w stosunku do oferty handlowej, wynikające z warunków procesu produkcyjnego u poddostawców.

 20. Gwarant zastrzega sobie prawo do łączenia elementów wkładu materaca, co nie powoduje obniżenia jakości wyrobu.
 21. Gwarant zastrzega sobie prawo do dostarczania materaców z tolerancją rozmiaru ujemną i dodatnią do 2 cm. 
 22. Materace odzyskują swój rozmiar po 3-4 dniach użytkowania (dotyczy materacy rolowanych)
 23. Niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji, nie ograniczają̨, ani nie zawieszają̨ uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową, zgodnie z brzmieniem zapisów Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 24.06.2014r. (DZ. U. z 2014r. poz. 827)